Právny hedging - peniaze nie pohľadávky

Neistota sprevádza všetky oblasti podnikania. Možno ju definovať ako neurčitosť, náhodnosť podmienok, pôsobenia alebo výsledkov istých javov či proces. Jedným z najväčších rizík v procese distribúcie tovarov a služieb je finančné riziko.

Existuje však možnosť, ako finančnému riziku predchádzať, alebo jeho dôsledky aspoň čiastočne zmierňovať. Nami poskytovaná služba právneho hedgingu, to znamená zaistenie sa proti riziku neuhradenia pohľadávky alebo straty hodnoty pohľadávky a jej príslušenstva.

Službu poskytujeme s cieľom zredukovať alebo úplne vylúčiť riziko plánovanej obchodnej transakcie. Služba je dlhodobou stratégiou navrhnutou tak, aby minimalizovala vystavenie sa nežiaducemu podnikateľskému riziku spočívajúcemu v neuhradení ceny tovaru alebo služby obchodným partnerom.