Nehnuteľnosti a správne konania

V oblasti nehnuteľností poskytujeme najmä tieto služby:

 • poskytovanie špecifického právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností a výstavby 
 • nadobúdanie a predaj nehnuteľností
 • úschovu kúpnej ceny 
 • prenájom bytových a nebytových priestorov (bytov, kancelárií)
 • zriadenie virtual office
 • vypracovanie listín o právnych úkonoch vo veciach katastra nehnuteľností
 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti so získaním územných rozhodnutí a stavebných povolení
 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti so získaním povolení a stanovísk spojených s územnými, stavebnými a kolaudačnými konaniami na príslušných stavebných úradoch

V oblasti správneho práva poskytujeme najmä tieto služby:

 • asistencia klientom s prípravou podkladov pre správne konanie pred orgánmi štátnej správy a samosprávy (katastrálny úrad, stavebný úrad, a pod.)
 • zastupovanie klientov v konaniach pred správnym orgánom (riadne, opravné prostriedky)
 • zastupovanie klientov pri súdnom preskúmaní správnych rozhodnutí 
 • zastupovanie klientov v rámci priestupkových konaní (zastupovanie poškodeného, obvineného zo spáchania priestupku a pod.)
 • zastupovanie klientov v konaniach o žiadosti o udelenie štátneho občianstvo, zastupovanie cudzincov 
 • vybavenie oprávnenie na prevádzkovanie živností a ich zmien