Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

V pracovnom práve pre Vás profesionálne a rýchlo zabezpečíme najmä:

 • strategické poradenstvo pre zamestnancov (napr. výpoveď, okamžité skončenie ...)
 • tvorbu pracovnoprávnej dokumentácie
 • konzultácie a poradenstvo pri uzatváraní pracovných zmlúv alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • poradenstvo pri uplatňovaní pracovnoprávnych nárokov voči zamestnávateľovi poradenstvo pri pracovnoprávnych sporoch (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody a iné)

V sociálnom zabezpečení pre Vás profesionálne a rýchlo zabezpečíme najmä:

 • komunikáciu so Sociálnou poisťovňou
 • komunikáciu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
 • tvorbu potrebných dokumentov, žiadostí, sťažností, návrhov, vyjadrení ...
 • uplatňovanie peňažných nárokov na priznanie dávok sociálneho zabezpečenia zo Sociálnej poisťovne
 • uplatňovanie nepeňažných nárokov sociálneho zabezpečenia zo Sociálnej poisťovne
 • náhradu za škodu na zdravý
 • náhradu za vytrpenú bolesť a útrapy
 • náhradu za  sťaženie spoločenského uplatnenia