Obchodné a korporátne právo

Poskytujeme profesionálne právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a podnikania, najmä: 

  • poradenstvo v oblasti korporátnej dokumentácie, postavenia voči zamestnancom, postavenia voči štátnym orgánom, ochrany know-how, obchodného tajomstva, informácií a klientských databáz
  • poradenstvo v oblasti korporátneho práva, napríklad servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácii obchodných spoločností vrátane bežnej právnej agendy súvisiacej s obchodnou činnosťou spoločností
  • zastupovanie pri náhrade škody spôsobenej orgánmi verejnej moci, štátom alebo územnou samosprávou 
  • poradenstvo v oblasti zmluvného práva
  • zastupovanie v konaní pred súdmi alebo v mimosporových agendách